Αλλαγές στη νομοθεσία για το ΓΕΜΗ με νέο νομοσχέδιο

admin 07/27/2021

Αλλαγές στη νομοθεσία για το ΓΕΜΗ με νέο νομοσχέδιο

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

Νέες αλλαγές επέρχονται στην σχετική με την λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. νομοθεσία, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα και σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Ν.4635/2019, με τον οποίο επήλθαν πολλές και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. ο κ. Υπουργός ανακοίνωσε ότι, με νέο νομοσχέδιο που τιτλοφορείται  «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Υπηρεσίες Μιας Στάσης-Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151» ενσωματώνεται στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2019/1151 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου και στην διαμόρφωση ενός συστηματοποιημένου νομοθετικού πλαισίου, που θα αφορά στη σύσταση και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση ενός κώδικα εταιρικού δικαίου.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπει η αιτιολογική έκθεση του ως άνω νομοσχεδίου, στόχος των νέων διατάξεων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω, αφενός μεν, της απλούστευσης των διαδικασιών σύστασης κάθε εταιρικής μορφής, η οποία επιτυγχάνεται με την  ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών και την ταυτόχρονη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ελέγχων νομιμότητας, μέσω των οποίων, πέραν της μείωσης του χρόνου και του κόστους σύστασης, επιτυγχάνονται η ασφάλεια, η διαφάνεια και η νομιμότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων, αφετέρου δε, μέσω της δημιουργίας ενός απλοποιημένου  και σαφούς πλαισίου υποχρεώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και της συνεχούς διάθεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου με την ενσωμάτωση στο Εθνικό δίκαιο της ενωσιακής Οδηγίας  2019/1151 προωθείται:

– Η δημιουργία Μητρώου ακατάλληλων προσώπων (διευθυντών) για τη διαχείριση μιας εταιρείας.

– Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής εγκατάστασης των υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Προβλέπεται η λήψη ενός μοναδικού ταυτοποιητή (Digital Identity – EU-ID), ο οποίος θα αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

– Δίδονται ορισμοί που αφορούν στη χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Π/Σ ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

– Διευθετούνται ζητήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

– Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Παράλληλα, γίνονται και τροποποιήσεις των εθνικών διατάξεων, οι οποίες αφορούν:

Α) Τις Υπηρεσίες μιας στάσης για τις οποίες  προβλέπεται:

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και ένταξη στην Υπηρεσία μιας Στάσης και των υπολοίπων νομικών μορφών εταιρειών (Αστικοί Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, αστική εταιρεία με οικονομικό σκοπό, κοινοπραξία με εμπορικό σκοπό, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία), παράλληλα διευρύνεται η  χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο για όλες τις νομικές μορφές πέραν της ΙΚΕ, καθώς και η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας (e-YMS), προσέτι δε  σκοπείται η επικαιροποίηση του νόμου και η προσαρμογή σε αλλαγές που έχουν επέλθει, κυρίως σε ότι αφορά τις διαλειτουργικότητες μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών, π.χ. e-ΕΦΚΑ.

Β) Επίσης, οι νέες τροποποιήσεις που θα αφορούν το ΓΕΜΗ προβλέπουν:

Βελτιώσεις, και προσθήκες στα ισχύοντα άρθρα. Ενδεικτικά, γίνεται προσθήκη στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για τις προσωπικές εταιρείες, βελτιώνονται τα άρθρα που αφορούν στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις και στην επιβολή προστίμων.

Αναμένουμε να δούμε αναλυτικά τις συγκεκριμένες διατάξεις του σχετικού νομοσχεδίου, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία πληρέστερη εικόνα των σχετικών προωθούμενων αλλαγών και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια τις νέες αλλαγές.

Γεγονός πάντως είναι ότι, κάθε προσπάθεια που οδηγεί στην απλούστευση των διαδικασιών για την σύσταση όλων των νομικών μορφών εταιρειών, στην παροχή δυνατότητας πλήρους ψηφιακής και ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών, την οποία άλλωστε επί σειρά ετών με μεγάλη επιτυχία προωθεί και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ασφαλώς και είναι προς την σωστή κατεύθυνση και αφενός μεν, εξοικονομεί  πολύτιμο χρόνο και κόστος για τους ενδιαφερόμενους πολίτες, αφετέρου δε, εξασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας και ασφάλειας στις κάθε είδους συναλλαγές με την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, ενώ παράλληλα, οδηγεί στον εξορθολογισμό των σχετικών διαδικασιών και επιτυγχάνει τον βασικό σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει το Γ.Ε.ΜΗ,, ήτοι αυτόν της ασφάλειας των συναλλαγών με την δημοσιότητα των καταχωριστέων πράξεων.

Tags :