Ανακοίνωση της ΡΑΕ για την εξέταση των συγκυριακών “ουρανοκατέβατων” κερδών

admin 03/25/2022

Ανακοίνωση της ΡΑΕ για την εξέταση των συγκυριακών “ουρανοκατέβατων” κερδών

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού της Παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας συλλέγει τα εξής:

  1. στοιχεία χρεοπιστώσεων των συμμετεχόντων από τη δραστηριότητά τους στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης,
  2. στοιχεία τιμολόγησης για την προμήθεια Φυσικού Αερίου ανά συμμετέχοντα-παραγωγό Ηλεκτρικής Ενέργειας,
  3. στοιχεία τιμολόγησης για την εισαγωγή φυσικού αερίου, δημοσιεύοντας τη μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου κάθε μήνα.

Για τον προσδιορισμό της έκτακτης εισφοράς επί των συγκυριακών “ουρανοκατέβατων” κερδών (windfall profits), λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

  • Το τελικό ποσό που λαμβάνουν οι μονάδες παραγωγής κατόπιν διευθέτησης των χρεοπιστώσεων, που προκύπτουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης.
  • Το κόστος λειτουργίας των μονάδων παραγωγής βάσει του απολογιστικού μεταβλητού κόστους όπως προκύπτει κατά το πραγματικό επίπεδο φόρτισης της κάθε μονάδας, από το σύστημα Supervisory Control and Data Acquisition Systems (SCADA) του ΑΔΜΗΕ.
  • Τα οικονομικά αποτελέσματα (Profits & Losses – P&L) ανά δραστηριότητα, που αποστέλλουν στην ΡΑΕ οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
  • Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί ανά περίοδο κατανομής (1 ώρα για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά και 15 λεπτά για την Αγορά Εξισορρόπησης). Τα αποτελέσματα θα αθροιστούν ανά μονάδα παραγωγής και μήνα αναφοράς.
  • Παρελθοντικά στοιχεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
  • Η περίοδος εξέτασης για την ύπαρξη συγκυριακών “ουρανοκατέβατων” κερδών (windfall profits) άρχεται από τον Οκτώβριο 2021.

Η ΡΑΕ βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης λήψης και επαλήθευσης των στοιχείων. Παράλληλα, η ΡΑΕ προβαίνει στην οριστικοποίηση της μεθοδολογίας βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση και η εισήγηση των σχετικών ποσών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μεθοδολογία εξετάζει την ύπαρξη windfall profits μόνο υπό το πρίσμα της άμεσης επίπτωσης της αύξησης του κόστους του φυσικού αερίου  στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, χωρίς να αξιολογείται εν προκειμένω ο βαθμός της εν γένει ανταπόκρισης των προσφορών ενέργειας σε πρακτικές υγιούς ανταγωνισμού.

Τέλος, η ΡΑΕ εξετάζει τη διαμόρφωση πρότασης προς τον ACER για ex-ante ρύθμιση για δυναμικό τρόπο επιστροφής “ουρανοκατέβατων” κερδών και εισαγωγής ex-ante ρύθμισης για power mitigation, στα πρότυπα των ώριμων Αμερικάνικων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΡΑΕ

Tags :