Βεβαίωση ΤΑΠ: Η νέα ρύθμιση έκδοσής της

admin 04/22/2022

Βεβαίωση ΤΑΠ: Η νέα ρύθμιση έκδοσής της

Με το άρθρο 76 του νόμου 4921/18.4.2022 (ΦΕΚ Α΄75), άλλαξε και πάλι η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού Δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ, μετά από τις διαμαρτυρίες και την αποχή των συμβολαιογράφων λόγω της εμπλοκής τους στην διαδικασία εγγυοδοσίας. 

Παρότι παραμένει η ύπαρξη της βεβαίωσης ως προαπαιτούμενο για τη σύνταξη μεταβιβαστικού συμβολαίου, και μάλιστα επί ποινή ακυρότητάς του, εν τούτοις τα σημαντικά θετικά στοιχεία της ήδη ισχύουσας νέας ρύθμισης για τους πολίτες είναι τα εξής:

* η ετήσια διάρκεια της βεβαίωσης,

* η χρέωση και πληρωμή μόνον του ΤΑΠ,

* η αναδρομικότητα χρεώσεων μόνον για μια πενταετία,

* η κατάργηση της de facto αυθαίρετης άρνησης χορήγησης της βεβαίωσης αυτής.

Η νέα διάταξη έχει ως εξής:

 Άρθρο 76 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Τροποποίηση περ. β΄, γ΄ και ε΄ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

1. Στην περ. β΄ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εφαρµογής του, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναµία έκδοσης από τον οικείο δήµο της βεβαίω39 σης περί µη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και να διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό της καταβαλλόµενης εγγύησης,

β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι ο µεταβιβάζων αποδίδει, µέσω κατάθεσης ή εµβάσµατος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασµό του δήµου,

γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειµένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης ή εµβάσµατος,

δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται µε την πρόβλεψη προθεσµίας πέντε (5) ηµερών προς τους δήµους, προκειµένου να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασµούς, µαζί µε τις σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφεροµένους, και η περ. β΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«β. Εναλλακτικά, αν το επιθυµεί ο µεταβιβάζων, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναµία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α), έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήµο, ως εγγύηση µέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί του τιµήµατος της πώλησης ή της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση µεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον µεταβιβάζοντα µέσω κατάθεσης ή εµβάσµατος σε τραπεζικό λογαριασµό του δήµου. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εµβάσµατος του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστηµα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήµοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τους λογαριασµούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόµενους, εντός πέντε (5) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

2. Στην περ. γ΄ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εφαρµογής του, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναµία έκδοσης από τον οικείο δήµο της βεβαίωσης περί µη οφειλής Τ.Α.Π. και να διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό της προβλεπόµενης εγγύησης,

β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι ο αποκτών αποδίδει, µέσω κατάθεσης ή εµβάσµατος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασµό του δήµου, εκ µέρους του µεταβιβάζοντος,

γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειµένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης ή εµβάσµατος,

δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται µε την πρόβλεψη προθεσµίας πέντε (5) ηµερών προς τους δήµους, προκειµένου να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασµούς, µαζί µε τις σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφεροµένους και η περ. γ΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυµεί ο αποκτών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει περίπτωση αδυναµίας έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α), ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήµο, ως εγγύηση µέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί του τιµήµατος της πώλησης ή της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση µεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον αποκτώντα µέσω κατάθεσης ή εµβάσµατος σε τραπεζικό λογαριασµό του δήµου εκ µέρους του µεταβιβάζοντος. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εµβάσµατος του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστηµα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήµοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τους λογαριασµούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόµενους, εντός πέντε (5) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

3. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 τροποποιείται, µε την πρόβλεψη ότι ο µεταβιβάζων, και όχι ο συμβολαιογράφος, είναι εκείνος που υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος τα στοιχεία του µεταβιβάζοντος, καθώς και τα στοιχεία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, όπως αναγράφονται στην µεταβιβαστική πράξη και µε τη διαγραφή της πρόβλεψης περί παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, και η περ. ε΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«ε. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των µελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί µη οφειλής Τ.Α.Π. για τη µμεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος, από τον µεταβιβάζοντα των στοιχείων αυτού και του µμεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αυτά θα αναγράφονται στη µμεταβιβαστική πράξη, ώστε να ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν οφειλές βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 356). Η ως άνω απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά την περ. α) του παρόντος.»

Tags :