Ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης υποχρεωτικής ασφάλισης από ατυχήματα αυτοκινήτων

admin 12/08/2021

Ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης υποχρεωτικής ασφάλισης από ατυχήματα αυτοκινήτων

Αναθεώρηση σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Αριθμ. απόφ. 195/3/29.11.2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5679/07.12.2021
Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζει:

  1. 1. Την αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης την παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και ως ανακοινώθηκαν αναπροσαρμοσμένα στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 2021/C 423/11.
  2. 2Από 1ης Ιανουαρίου 2022 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα ακολούθως:

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.300.000 ευρώ, ανά θύμα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.300.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

  1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2022

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Tags :