ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ : ΠΡΟΣΛΗΨΗ 23 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

admin 05/11/2021

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ : ΠΡΟΣΛΗΨΗ 23 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού σε διάφορες ειδικότητες και υπηρεσίες. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), δηλ. από 07-05-2021, ημέρα Παρασκευή έως και 17-05-2021, ημέρα Δευτέρα (επειδή η τελευταία ημέρα υποβολής είναι Κυριακή).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Tags :