Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 469 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Πολιτισμού

admin 11/30/2021

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 469 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Πολιτισμού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr/ . Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση
των προσωπικών κωδικών taxisnet.
H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 30/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει
στις 10/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ.
Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται αναλυτικά στην
αριθμ. ΥΠΠΟΑ/503606/19-10-2021 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΤΑ24653Π4-42Ω) αναπόσπαστο τμήμα της οποίας
αποτελούν το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση
έκδοσης «10-06-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31-
08-2021» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020»

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Tags :