Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Γραμμή SOS 15900)

admin 11/11/2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Γραμμή SOS 15900)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ypekyp.soh@ypakp.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Σταδίου 29- Τ.Κ. 10110 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 20 μέχρι 29 Νοεμβρίου 2021.

Σχετικό έγγραφο

Παράρτημα 

Ειδικό παράρτημα (Α1)

Ειδικό Παράρτημα (Α2)

Tags :