Πότε εξαιρείται κάποιος από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

admin 01/11/2022

Πότε εξαιρείται κάποιος από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Προϋποθέσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό:
Εξαιρούνται από την εφαρµογή του υποχρεωτικού µέτρου του εµβολιασµού κατά του COVID-19 οι πολίτες εκείνοι που
έχουν αποδεδειγµένα λόγους υγείας που εµποδίζουν τη διενέργεια του εµβολίου και συγκεκριµένα:
Ø Σοβαρή αλλεργική αντίδραση
Ø Διαγνωσµένη αλλεργία
Ø Σύνδροµο θρόµβωσης µε θροµβοπενία
Ø Ιστορικό θροµβοπενίας
Ø Διάγνωση περικαρδίτιδας ή µυοκαρδίτιδας
Εξαιρέσεις από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό
Αρµόδια όργανα και διαδικασία
• Αρµόδιες για τη λήψη της απόφασης απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού είναι οι τριµελείς επιτροπές
σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια, που συνιστώνται µε απόφαση των διοικητών τους οι οποίες µπορούν να ζητούν και να
λαµβάνουν υπόψη τους τη γνώµη αρµόδιου κατά ειδικότητα ιατρού, εφόσον δεν µετέχει ήδη στη συγκρότηση της
επιτροπής, ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας.
• Οι αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού διαβιβάζονται αυθηµερόν αποκλειστικά µέσω του
θεράποντος ιατρού σε ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνεται στον ιστότοπο κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Στοιχεία της αίτησης
Απαραίτητα στοιχεία αίτησης
Η αίτηση περιλαµβάνει πλήρη στοιχεία του αιτούντος καθώς και του θεράποντος ιατρού:
Ø Όνοµα και επώνυµο
Ø Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
Ø Διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής
Ø Ηµεροµηνία της αίτησης απαλλαγής
Ø Ο λόγος εξαίρεσης
Επισυνάπτονται η ιατρική βεβαίωση απόδειξης του λόγου εξαίρεσης µε όλα τα αναγκαία στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κρίσιµο αποδεικτικό στοιχείο.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Tags :