ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ μεταχειρισμένα αυτοκινήτα – Πρόστιμα για παραβάτες

admin 01/10/2022

ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ μεταχειρισμένα αυτοκινήτα – Πρόστιμα για παραβάτες

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ – ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

«Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

1.Αντικείμενο της παρούσας είναι η καθιέρωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής, εξ αποστάσεως, εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας με την επαλήθευση της γνησιότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων αυτών της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (εφεξής «Μ.Ε.Μ.Ο») από τους υπόχρεους εισαγωγείς αυτών, εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος της παρ. 3 του ως άνω άρθρου 51.

2.Προς το σκοπό αυτό, στην παρούσα καθορίζονται, κατηγοριοποιούνται και υπό- κατηγοριοποιούνται:

α) οι παραβάσεις της παρ.  4 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 40), που αφορούν θέματα παράλειψης καταχώρισης, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο., που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, των υποβαλλόμενων στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου από τους εισαγωγείς αυτών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 40),
β) τα διοικητικά πρόστιμα, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής αυτών,
γ) τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1.Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί των διατάξεων:
α. Του Κανονισμού (Ε.Ε) 858/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 «για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αρ. 715/2007 και (ΕΚ) 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ» και των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στον υπόψη Κανονισμό,
β. Του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), όπως ισχύει και
γ. Της υπό στοιχεία ΣΤ/29900/10-12-1977 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β’ 1318), όπως ισχύει.

2.Πλέον των ορισμών των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος, για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας, ισχύουν και οι κάτωθι ορισμοί:
α) «Όχημα»: Κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, έχον τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χλμ/ώρα, καθώς και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των ελκυστήρων και των γεωργικών μηχανών καθώς και των μηχανημάτων δημοσίων έργων και το οποίο ανήκει σε μία από τις ακόλουθες διεθνείς κατηγορίες:
αα) Κατηγορία Μ: Οχήματα με κινητήρα προοριζόμενα για τη μεταφορά ατόμων, που έχουν είτε τουλάχιστον τέσσερις τροχούς είτε τρεις τροχούς και μέγιστο βάρος υπερβαίνον τον ένα τόνο.
– Κατηγορία Μ1: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ατόμων, που περιλαμβάνουν, εκτός από το κάθισμα του οδηγού, το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων.
– Κατηγορία Μ2: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ατόμων, που περιλαμβάνουν, εκτός από το κάθισμα του οδηγού, περισσότερες των οκτώ θέσεων καθημένων και που έχουν μέγιστο βάρος μη υπερβαίνον τους 5 τόνους.
– Κατηγορία Μ3: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ατόμων, που περιλαμβάνουν, εκτός από το κάθισμα του οδηγού, περισσότερες των οκτώ θέσεων καθημένων και που έχουν μέγιστο βάρος υπερβαίνον τους 5 τόνους.
αβ) Κατηγορία Ν: Οχήματα με κινητήρα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, που έχουν είτε τουλάχιστον τέσσερις τροχούς είτε τρείς τροχούς και μέγιστο βάρος υπερβαίνον τον ένα τόνο.
– Κατηγορία Ν1: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, που έχουν μέγιστο βάρος μη υπερβαίνον τους 3,5 τόνους.
– Κατηγορία Ν2: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, που έχουν βάρος υπερβαίνον τους 3,5 τόνους αλλά μη υπερβαίνον τους 12 τόνους.
– Κατηγορία Ν3: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, που έχουν μέγιστο βάρος υπερβαίνον τους 12 τόνους.
αγ) Κατηγορία Ο: Ρυμουλκούμενα (περιλαμβάνονται και τα ημιρυμουλκούμενα).
– Κατηγορία Ο1: Ρυμουλκούμενα που το μέγιστο βάρος τους δεν υπερβαίνει τους 0,75 τόνους.
– Κατηγορία Ο2: Ρυμουλκούμενα που έχουν μέγιστο βάρος υπερβαίνον τους 0,75 τόνους, αλλά μη υπερβαίνον τους 3,5 τόνους.
– Κατηγορία Ο3: Ρυμουλκούμενα που έχουν μέγιστο βάρος υπερβαίνον τους 3,5 τόνους, αλλά μη υπερβαίνον τους 10 τόνους.
β) «Μεταχειρισμένο όχημα»: Κάθε «όχημα» του οποίου η πρώτη ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη Χώρα και εισήχθη στη συνέχεια ως ανάριθμο με σκοπό να ταξινομηθεί και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ) «Εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος»: Κάθε φυσικό πρόσωπο ή/και ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί (ή μη) εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της εισαγωγής και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων μεταφοράς προσώπων και αγαθών, των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, και ΝΙ, Ν2, Ν3, αντιστοίχως. Για τη νόμιμη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας του ανωτέρω εισαγωγέα, απαιτείται η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποδεικνύεται από την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» που προκύπτει από το TAXISnet.gr της Α.Α.Δ.Ε., με τα «Στοιχεία Μητρώου της Επιχείρησής του».
δ) «Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (εφεξής «Μ.Ε.Μ.Ο»): Το ψηφιακό μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την κεντρική, εξ αποστάσεως εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας, με την επαλήθευση της γνησιότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων αυτών -, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) – στο εν λόγω Μητρώο από τους υπόχρεους εισαγωγείς, εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος της παρ. 3 του ως άνω άρθρου 51.
ε) «Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ.Ο.»:
Το Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
στ) «Αρμόδιες Υπηρεσίες ταξινόμησης μεταχειρισμένων εισαγόμενων ανάριθμων οχημάτων»: Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας.

Άρθρο 3

Καθορισμός χρηματικού προστίμου στον υπόχρεο καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο.

1.Το χρηματικό πρόστιμο και η προσαύξηση αυτού σε περίπτωση υποτροπής που επιβάλλεται σε εισαγωγέα μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, για καθεμία εκ των κατηγοριών των παραβάσεων της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 40), διαμορφώνονται ως εξής:
α) Η μη καταχώριση από τον υπόχρεο στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’  51) των υποβαλλόμενων στοιχείων της παρ. 2 αυτού για κάθε μεταχειρισμένο όχημα των ως άνω κατηγοριών που εισάγει από το εξωτερικό διαπιστώνεται μετά την παρέλευση εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα κάθε οχήματος και επισύρει στον υπόχρεο καταχώρισης τα κάτωθι χρηματικά πρόστιμα, κλιμακούμενα ως εξής:

αα. Για μία (1) έως και τρεις (3) περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της μη καταχώρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων τους στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων.

αβ. Για τέσσερις (4) έως και έξι (6) περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της μη καταχώρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων τους στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’  51), πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων, σωρευτικά με το πρόστιμο της υποπερ. αα.

αγ. Για επτά (7) περιπτώσεις και άνω εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της μη καταχώρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων τους στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανά τρεις (3) περιπτώσεις που διαπιστώνεται η παράβαση ήτοι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επτά (7) έως εννέα (9) περιπτώσεις, τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για δέκα (10) έως δώδεκα (12) περιπτώσεις κ.ο.κ., σωρευτικά με τα πρόστιμα των υποπερ. αα και αβ.

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής εκάστου εκ των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός (1) έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

β) Η καταχώριση στο Μ.Ε.Μ.Ο. των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, πέραν του τιθέμενου χρονικού διαστήματος της παρ. 3 του εν λόγω άρθρου, επισύρει στον υπόχρεο καταχώρισης τα κάτωθι χρηματικά πρόστιμα, κλιμακούμενα ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης, ως εξής:

βα. Για χρονικό διάστημα καθυστερημένης καταχώρισης από μία (1) έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για κάθε μία (1) ημέρα καθυστέρησης.

ββ. Για χρονικό διάστημα καθυστερημένης καταχώρισης άνω των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών κατόπιν της παρέλευσης είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ για κάθε μία (1) ημέρα καθυστέρησης.

Η καταχώριση πέραν των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα του οχήματος λογίζεται ως μη καταχώριση και επισύρει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην περ. (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής καθενός εκ των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός (1) έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

γ) Η καταχώριση ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), των υποβαλλόμενων στοιχείων της παρ. 2 αυτού, του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019 (Α’ 95), επισύρει στον υπόχρεο καταχώρισης τα κάτωθι χρηματικά πρόστιμα, κλιμακούμενα ως εξής:

γα. Για μία (1) έως και τρεις (3) περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της καταχώρισης ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων.

γβ. Για τέσσερις (4) έως και έξι (6) περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της καταχώρισης ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων, σωρευτικά με το πρόστιμο της υποπερ. γα.

γγ. Για επτά (7) περιπτώσεις και άνω εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της καταχώρισης ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων οχημάτων. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται ανά τρεις (3) περιπτώσεις που διαπιστώνεται η παράβαση ήτοι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επτά (7) έως εννέα (9) περιπτώσεις, τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για δέκα (10) έως δώδεκα (12) περιπτώσεις κ.ο.κ., σωρευτικά με τα δύο πρόστιμα των υποπερ. γα και γβ.
Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

2.Σε περίπτωση βεβαίωσης σε εισαγωγέα μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, περισσότερων της μιας παραβάσεων της παρ. 1, στο πλαίσιο του ίδιου τριμηνιαίου δειγματοληπτικού ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την τήρηση του Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των προστίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

3.Αν ο εισαγωγέας μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, υποπέσει εκ νέου στις πράξεις ή παραλείψεις των περ. (α) έως (γ) της παρ. 1, εντός πέντε (5) ετών από την τέλεση αυτών, επιβάλλεται νέο πρόστιμο πενταπλάσιο της αξίας του ήδη επιβληθέντος.

Άρθρο 4

Διαδικασία επιβολής προστίμων

1.Η «Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ.Ο.», ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του Μ.Ε.Μ.Ο. διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις καταχωρίσεις αυτού, προκειμένου να επαληθεύει τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων στο εν λόγω Μητρώο από τους υπόχρεους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων και στην περίπτωση που διαπιστώνει φαινόμενα μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 προθεσμίας ή/και ανακριβούς καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο. των στοιχείων του μεταχειρισμένου οχήματος, επιβάλλει το χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 3 της παρούσας στον υπόχρεο προς καταχώριση, ανάλογα με την παράβαση.

2.Στην περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα στοιχεία από τη διενέργεια κάθε τριμηνιαίου δειγματοληπτικού ελέγχου για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3 κρίνονται επαρκή για τη θεμελίωση παραβάσεων του άρθρου 3 της παρούσας σε έναν (1) ή περισσότερους από τους εισαγωγείς αυτών, συντάσσεται έκθεση βεβαίωσης παράβασης από το Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία υπογράφεται από τον προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης.

3.Η κατά τα ανωτέρω έκθεση βεβαίωσης παράβασης αποστέλλεται στη διεύθυνση της έδρας του εισαγωγέα μεταχειρισμένων οχημάτων των ως άνω κατηγοριών με συνημμένη κλήση σε ακρόαση εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της υπόψη έκθεσης. Ο καθ’ ου επί της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης δύναται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία έως είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση αυτής για να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του.

4.Μετά την υποβολή των απόψεων του καθ’ ου και εφόσον αυτές κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παράβαση και δεν επιβάλλεται το κατά περίπτωση πρόστιμο.
Στην περίπτωση που οι απόψεις του καθ’ ου δεν κριθούν βάσιμες, ή δεν υποβληθούν, ή υποβληθούν εκπρόθεσμα, απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη συνέχεια εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του εν λόγω Υπουργείου για την επιβολή του προστίμου, με ειδική αιτιολογία και με βάση τη σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης.

5.Η απόφαση επιβολής του διακριτού, ανά παράβαση, προστίμου του άρθρου 3, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στην έδρα του εισαγωγέα τέλεσης της παράβασης του εν λόγω άρθρου.

Στην υπόψη απόφαση αναγράφεται και ο έκτου βαθμoύ ανάλυσης κωδικός αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου αποδίδεται το επιβληθέν πρόστιμο στη ΔΟΥ, το οποίο καλείται να το καταβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του καθ’ ου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απόφασης επιβολής του.

Άρθρο 5

Διαδικασία είσπραξης προστίμων
1.Τα πρόστιμα επί των παραβάσεων των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 καταβάλλονται, εγγράφονται καθ’ ύψος και αποτελούν έσοδο του δημοσίου και εισπράττονται στον ΑΛΕ 1560989001 με την ονομασία «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

2.Τα πρόστιμα της παραπάνω παραγράφου καταβάλλονται μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού παράβολου αυτόματης δέσμευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1163/2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β’ 1675).

3.Στην περίπτωση που τα επιβληθέντα πρόστιμα δεν καταβληθούν εντός της προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 4, αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, μετά την αποστολή χρηματικού καταλόγου από την «Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ.Ο.».

4.Αντίγραφο του παραστατικού καταβολής του προστίμου υποβάλλεται από τον καθ’ ου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού στο Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή του.

Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Tags :