75 προσλήψεις τριών ειδικοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

admin 04/18/2024

75 προσλήψεις τριών ειδικοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από 19/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ. έως και 29/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΕΑΜ ΣΟΧ 1/2024, αρ. πρωτ. 2194/12-02-2024 (ΑΔΑ: 93Γ646ΝΛ4Ν-Γ11) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι για επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/.

H παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΕΑΜ www.namuseum.gr, του ΥΠΠΟ www.culture.gov.gr και στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr.

Tags :