Μη έκδοση αποδείξεων: Πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ, αντί για «λουκέτο»

admin 07/22/2021

Μη έκδοση αποδείξεων: Πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ, αντί για «λουκέτο»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 «Διοικητικές και
  ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες
  διατάξεις» (Α’ 179) και ειδικότερα της περ. α’ της παρ. 13
  αυτού και του άρθρου 100 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της Ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην
  ελληνική νομοθεσία των οδηγιών (εε) 2017/1852, (εε)
  2018/822, (εε) 2020/876, (εε) 2016/1164, (εε) 2018/1910
  και (εε) 2019/475, συνεισφορά δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των
  δυσμενών συνεπειών της νόσου covid-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148),
  β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
  γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016
  «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
  δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των
  άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17, 19 και 41 αυτού.
 2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α’ 121).
 3. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
  και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
 4. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
  αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
  Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
 5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
  23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
  Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
 6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού
  Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
  Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
  με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του
  άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ.
  39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
  17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
  θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
  Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
 7. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1102/6.7.2017 απόφαση του
  Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας
  για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997,
  όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47
  του ν.4465/2017 (Α’ 47), για την αναστολή λειτουργίας
  επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής
  χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης
  Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 2382).
 8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1074/19.5.2017 απόφαση της
  Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατηγοριών
  των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής
  κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997,
  όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στον ν. 2523/1997
  με το άρθρο 47 του ν. 4465/2017, αντί της αναστολής
  λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων»
  (Β’ 1927).
 9. Την ανάγκη προσδιορισμού των κατηγοριών των
  υπόχρεων της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997,
  του είδος του ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλονται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο και η ειδική
  χρηματική κύρωση, καθώς και κάθε ειδικότερου θέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 13
  του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.
 10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
  απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  E
  20 Ιουλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3193
  4093540936 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3193/20.07.2021
  Άρθρο 1
  Κατηγορίες υπόχρεων για την επιβολή της
  ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8
  του άρθρου 13A του ν. 2523/1997
 11. Οι κατηγορίες των υπόχρεων για τους οποίους αντί
  της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της παρ. 1 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 3
  του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, επιβάλλεται η ειδική
  χρηματική κύρωση της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου,
  προσδιορίζονται ως εξής:
  α. Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.
  β. Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
  γ. Κλινικές ή θεραπευτήρια.
  δ. Οίκοι ευγηρίας.
  ε. Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.
  στ. Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια
  ελευθέρων σπουδών, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί
  και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα
  διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.
  ζ. Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα – κατοικίες.
  η. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
  θ. Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων.
  ι. Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρείες που παρέχουν
  τέτοιες υπηρεσίες.
  ια. Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.
  ιβ. Γραφεία τελετών.
  ιγ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.
  ιδ. Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και
  συμβολαιογραφικές εταιρείες.
  ιε. Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που
  εδρεύουν σε Δήμους ή σε κοινότητες Δήμων ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων Δήμων, με πληθυσμό μέχρι
  και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με τις οικείες Υπουργικές
  αποφάσεις περί ορισμού Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α. της χώρας.
 12. Αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής
  εγκατάστασης της παρ. 1 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 3
  του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, επιβάλλεται η ειδική
  χρηματική κύρωση της παρ. 8 του εν λόγω άρθρου και
  σε περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν το μέτρο αναστολής λειτουργίας
  σύμφωνα με τα ανωτέρω και αφορούν σε:
  α) οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε χώρο διάφορο της σταθερής ή μόνιμης εγκατάστασης του υπόχρεου ή ασκούνται με κάθε είδους
  τροχοφόρα, πλωτά ή λοιπά μέσα, μεταφορικά ή μη, ή
  άλλα εν γένει μέσα άσκησης δραστηριότητας, καθώς και
  οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται σε κατοικία,
  β) οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε υπαίθριες ή μη εκθέσεις, αγορές, εμποροπανηγύρεις και λαϊκές αγορές,
  γ) περιπτώσεις που στην επαγγελματική εγκατάσταση
  στην οποία διενεργείται ο έλεγχος ασκούνται κατά την
  ημερομηνία της διαπίστωσης παράλληλα δραστηριότητες τρίτων, με εξαίρεση περιπτώσεις για τις οποίες η
  αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του ελεγχόμενου μπορεί να λάβει χώρα κατά τρόπο
  που να μην παρακωλύεται η άσκηση της δραστηριότητας των τρίτων.
 13. Στις περιπτώσεις που στην επαγγελματική εγκατάσταση για την οποία συντρέχουν λόγοι αναστολής της
  λειτουργίας της παρ. 1 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 3 του
  άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ασκούνται από τον ελεγχόμενο παράλληλα και δραστηριότητες που εμπίπτουν
  σε κατηγορία υπόχρεου που προσδιορίζεται στις παρ.
  1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται μόνο η ειδική χρηματική κύρωση της παρ. 8 του άρθρου 13Α του
  ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως της δραστηριότητας σχετικά
  με την οποία διαπιστώνεται η παράβαση.
  Άρθρο 2
  Είδος ελέγχου για την επιβολή του μέτρου
  της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής
  εγκατάστασης
  Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας
  της επαγγελματικής εγκατάστασης ισχύουν τα εξής:
  α) Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13Α του
  ν. 2523/1997 επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται η μη
  έκδοση ή η ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης,
  κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, κατά τη
  διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της
  εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών
  στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητά ή διακινούν αγαθά, με την επιφύλαξη των οριζόμενων
  στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
  β) Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της
  παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 επιβάλλεται,
  με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 1 της
  παρούσας, στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου
  με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών
  οργάνων της Α.Α.Δ.Ε., κατά τα οριζόμενα στην ως άνω
  περίπτωση α’.
  γ) Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ii της
  περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
  επιβάλλεται στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με
  όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν
  σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε.
  ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να
  προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου
  της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της
  υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή
  της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπερ. βα’ και ββ’
  της ως άνω περίπτωσης, ανεξαρτήτως του είδους του διενεργούμενου φορολογικού ελέγχου, με την επιφύλαξη
  των οριζόμενων στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.
  δ) Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ’ της Τεύχος B’ 3193/20.07.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937
  παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 επιβάλλεται
  εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή
  επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία
  των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών σύμφωνα
  με τα οριζόμενα στην ως άνω περ. γ’, ανεξαρτήτως του
  είδους του διενεργούμενου φορολογικού ελέγχου, με
  την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
  Άρθρο 3
  Είδος ελέγχου για την επιβολή
  της ειδικής χρηματικής κύρωσης
  Η ειδική χρηματική κύρωση των περ. α’ έως δ’ της
  παρ. 8 του άρθρου 13A του ν. 2523/1997 επιβάλλεται
  με πράξη των οργάνων της φορολογικής διοίκησης αντί
  της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης στις κατηγορίες των υπόχρεων του άρθρου 1 της
  παρούσας απόφασης, κατόπιν του είδους φορολογικού
  ελέγχου που κατά περίπτωση ορίζεται στο άρθρο 2 της
  παρούσας απόφασης.
  Άρθρο 4
  Είδος ελέγχου για την επιβολή
  του ειδικού των κυρώσεων της περ. β’
  της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
 14. Το ειδικό πρόστιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
  στοιχείο i της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του
  ν. 2523/1997 επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της
  Α.Α.Δ.Ε. στις περιπτώσεις διάπραξης των οριζομένων
  στις υποπερ. βα’ και ββ’ της ως άνω περ. β’, ανεξαρτήτως
  εάν διενεργείται φορολογικός έλεγχος ή του είδους του
  διενεργούμενου φορολογικού ελέγχου.
 15. Το ειδικό πρόστιμο και η αναστολή λειτουργίας
  της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα
  οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του
  ν. 2523/1997 επιβάλλονται σωρευτικά σε κάθε περίπτωση τέλεσης πράξεων της περίπτωσης αυτής σε βάρος
  κάθε υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς
  με την εκτέλεσή της, ανεξαρτήτως του τόπου τέλεσης
  των οριζόμενων στην περίπτωση αυτή πράξεων.
 16. Για την επιμέτρηση των κυρώσεων της περ. β’ της
  παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, εκτός από τα
  οριζόμενα στο ένατο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης,
  λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 13Α
  του ν. 2523/1997 σε βάρος των προσώπων που επιβάλλονται οι κυρώσεις της ως άνω περίπτωσης κατά την
  τελευταία πενταετία πριν από την τέλεση των πράξεων
  της περίπτωσης αυτής.
  Στην περίπτωση τέλεσης των πράξεων της υποπερ. ββ’
  της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
  το ειδικό πρόστιμο ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε σαράντα
  χιλιάδες ευρώ (40.000) και η κύρωση της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) μήνες και σε περίπτωση υποτροπής
  κατ’ ελάχιστον στα δύο (2) έτη.
  Σε περίπτωση που οι οριζόμενες στην υποπερ. ββ’
  της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
  πράξεις στρέφονται κατά περισσοτέρων από έναν υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. το ειδικό πρόστιμο ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και η κύρωση της αναστολής
  λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σε έξι
  (6) μήνες και σε περίπτωση υποτροπής σε τρία (3) έτη.
 17. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ii της
  περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 δεν
  επιβάλλεται όταν η μοναδική επαγγελματική εγκατάσταση του υπαίτιου ή των οριζόμενων στο ως άνω στοιχείο
  φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
  αφορά σε κλινική, ή θεραπευτήριο ή οίκο ευγηρίας ή
  κατάλυμα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας, ή τα ως άνω πρόσωπα
  εμπίπτουν σε κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων
  στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
  σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επαγγελματικών
  εγκαταστάσεων του υπαίτιου ή των ως άνω προσώπων
  η αναστολή λειτουργίας επιβάλλεται σε μία εξ αυτών.
  Άρθρο 5
  Λοιπά θέματα
 18. Οι διαπιστώσεις παραβάσεων που αφορούν σε κατηγορίες υπόχρεων της παρούσας απόφασης για τις οποίες έχουν εφαρμοσθεί τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
  ΠΟΛ.1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1102/2017
  Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνονται υπόψη
  για την επιβολή της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο
  εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997,
  καθώς και για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997,
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. β’ και γ’ της παραγράφου αυτής.
 19. Τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται
  με τις διαδικασίες, τον τρόπο και τα όργανα που ορίζονται
  στην οικεία απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που θα
  εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της περ. β’ της παρ. 13 του
  άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, για την εφαρμογή του
  άρθρου αυτού.
 20. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει
  η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων
  στο παρόν άρθρο και στην απόφαση του Διοικητή της
  Α.Α.Δ.Ε. που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της περ. β’
  της παρ. 13 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021
  O Υφυπουργός Οικονομικών
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
  Δημοσίων Εσόδων
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Tags :